Imatran Purjehdusseura ry:n Navigaatiojaoston ohjesäännöt


1§ Nimi ja tunnukset

Jaoston nimi on Imatran Purjehdusseura ry:n Navigaatiojaosto ja kuuluu se erityisenä jaostona edellä mainittuun seuraan.

Jaoston jäsenten tunnuksina ovat seuran lipun ja viirien lisäksi Suomen Navigaatioliitto ry:n vahvistamat pätevyysviirit, kokardit ja rintamerkit, joista säädetään liiton viiriohjeissa ja pukuohjesäännössä. Liiton ansio- ja jäsenmerkkejä voidaan myös käyttää seuran vahvistamissa purjehduspuvuissa.


2§ Jaoston tarkoitus ja toiminta
Jaoston tarkoituksena on toimia niiden Imatran Purjehdusseuran jäsenten erityisenä yhdyssiteenä, jotka ovat suorittaneet Suomen Navigaatioliiton tutkintovaatimusten mukaisen laivuritutkinnon tai osallistuvat tällaisen tutkinnon suorittamiseen valmistavaan kurssiin. Tämän lisäksi huolehtii jaosto siitä merellisestä valistustoiminnasta, jota Imatran Purjehdusseuran on sääntöjensä mukaan harjoitettava.Jaosto pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan järjestämällä merenkulun opetusta, harjoituksia, kilpailuja sekä valistustoimintaa ja tilaisuuksia miellyttävään ja hyödylliseen ajanviettoon.


4§ Jaostotoimikunta ja sen kokoukset
Jaoston toimintaa ohjaa Imatran Purjehdusseuran vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan jaostoon kuuluvista henkilöistä valitsema jaostotoimikunta, johon kuuluu kolme jäsentä.

Vuosikokous nimeää jaostotoimikunnalle kokoonkutsujan, jonka on kutsuttava jaostotoimikunta koolle viimeistään kuukauden kuluttua vuosikokouksen jälkeen valitsemaan toimihenkilönsä.

Jaostotoimikunta valitsee keskuudestaan jaostokapteenin. (puheenjohtajan) ja varakapteenin (varapuheenjohtajan) sekä sihteerin.


5§ Taloudenhoito ja jäsenmaksut
Imatran Purjehdusseura ry tilittää Suomen Navigaatioliitto ry:lle jäsen- ym. maksut kaikista niistä jäsenistään, jotka ovat suorittaneet jonkin mainitun liiton tutkintovaatimusten mukaisen tutkinnon tai ovat 7 §:ssä mainittuja opiskelevia jäseniä.Jaostotoimikunta kokoontuu jaostokapteenin kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi jäsentä on saapuvilla. Jaostokapteenin ollessa estynyt hoitaa hänen tehtäviään varakapteeni.


7§ Jäsenet
Imatran Purjehdusseuran Navigaatiojaoston jäseniä voivat olla kaikki ne mainitun seuran jäsenet, jotka ovat suorittaneet 6 §:ssä mainitun tutkinnon tai vastaavan virallisen ammattitutkinnon sekä sellaiset seuran jäsenet, jotka osallistuvat tällaisen tutkinnon suorittamiseen valmistavaan kurssiin.

Mikäli tällainen opiskeleva jäsen ei ole vuoden kuluessa suorittanut tutkintoaan lakkaa hänen jäsenyytensä jaostossa. Erikoisjäsenistä sovitaan Imatran Purjehdusseura ry:n sekä Suomen Navigaatioliiton kanssa.


8§ Jaostokokoukset
Jaostokokoukset kutsuu koolle jaostokapteeni jaostotoimikunnan toimeksiannosta. Jaostokokouksissa johtaa puhetta jaostokapteeni tai hänen estyneenä ollessaan varakapteeni.

Jaostokokous kutsutaan koolle tarpeen vaatiessa, kuitenkin aina vuosittain helmikuun alkupuolella ja vähintään kaksi viikkoa ennen Imatran Purjehdusseura ry:n vuosikokousta käsittelemään jaostotoimikunnan ehdotusta seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmaksi.

Toimintasuunnitelma ja arvio sen aiheuttamista menoista on toimitettava jaostokokouksen käsittelyn jälkeen Imatran Purjehdusseura ry:n hallituksen käsiteltäväksi viimeistään viikkoa ennen seuran vuosikokousta.

Päätökset jaostokokouksissa ja jaostotoimikunnan kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja muutoinkin noudattaen Imatran Purjehdusseura ry:n sääntöjä.

Siihen. katsomatta ovatko suorittaneet 7 §:ssä mainitun pätevyystutkinnon tai ei, on Imatran Purjehdusseura ry:n kommodorilla vara kommodorilla ja hallituksen jäsenellä oikeus osallistua navigaatiojaoston kaikkiin kokouksiin ja osallistua keskusteluun mutta ei päätösten tekoon.

Jaoston nimen kirjoittavat se tai ne henkilöt, jotka seuran hallitus siihen valtuuttaa.


9§ Jaoston lakkauttaminen
Mikäli Imatralle perustetaan yhdistys tai seura, joka ottaa toimintansa yksinomaiseksi tavoitteeksi näiden sääntöjen 3 §:ssä mainittujen tehtävien hoitamisen otetaan välittömästi harkittavaksi Imatran Purjehdusseura ry:n Navigaatiojaoston lakkauttaminen seuraavan toimintavuoden alusta lukien.


10 §
Muilta osin noudatetaan jaoston toiminnassa Imatran Purjehdusseura r.y:n sääntöjä sekä yhdistyslain määräyksiä.


Imatralla, helmikuun 17. päivänä 2005
Imatran Purjehdusseura ry
 

Blogi

ImPS:lle on hankittu otsonaattori. Se löytyy käyttöohjeineen sataman varastokopista.